Értelmező rendelkezések:

Érintett Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint  egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultuláris  vagy szociális azonosságra jellemző ismert -, valamin az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összegsége,így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,  törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertő és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

Adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel  vagy az adatfeldolgozóval; 

EGT-ÁLLAM Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi incidens Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

A KEYGUARD ZRT. elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével  kapcsolatosan, ezért tájékoztatja ügyfeleit és weboldalának látogatóit, hogy adatkezelése során az alábbi Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat értelmében jár el.

A szabályzat célja, hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy miként kezeljük és továbbítjuk az Önhöz kapcsolódó adatokat, melyeket a jelen weboldal látogatása során, vagy akkor gyűjtünk, ha a weboldalon található elérhetőségek útján felveszi velünk a kapcsolatot. A jelen Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat csak a természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A szabályzatot folyamatosan frissítjük, hogy megfeleljen az időközben módosuló jogszabályi háttérnek és a KEYGUARD ZRT.-nél a személyes adatokra vonatkozóan tett intézkedéseknek. Amennyiben az Ön személyes adatai felhasználása tekintetében jelentős vagy alapvető változásokat vezetnénk be, úgy erről Önt a weboldalunkon jól láthatóan elhelyezett tájékoztató vagy az Ön részére közvetlenül megküldött értesítés útján tájékoztatjuk. Ha esetleg Ön ezekkel a változásokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne használja a jelen weboldalt.

 

KI AZ ADATKEZELŐ?

A KEYGUARD ZRT 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8 C/1 a személyes adatainak  kezelését  végző adatkezelő.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

– ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy

– azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező)

Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről , az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

– felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;

– legyenek  pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

– tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az adatkezelő adatai

Társaságunkkal, mint adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni:

Cég neve: KEYGUARD ZRT

Vezérigazgató: Szabó Tamás

Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8 C/1

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-140657

Adószám: 23915187-2-41

 

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés túlnyomó részt önkéntes hozzájáruláson, részben jogszabályi kötelezésen alapul. Az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre:

A KEYGUARD ZRT által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a cég szolgáltatásainak igénybevétele során a cég birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek 

 

az Ön és Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei, stb .vonatkozásában. Ezen személyes adatok a következők:

– név;

– születési hely és idő;

– anyja születési neve;

– személyi igazolvány száma;

– lakcímkártya száma;

– személyi azonosító jel;

– adóazonosító jel;

– bankszámlaszám;

– lakcím;

– munkahelyi e-mail cím;

– munkahelyi telefonszám;

– állampolgárság;

– TB adatok;

– e-mail címek;

– telefonszámok;

– cégnév és a cégjegyzékben szereplő további azonosító adatok;

– szerződéskötés adatai

Ezen adatokat a szerződés teljesítése céljából kell megadni.

Ezen adatok részben papír alapon, részben a vezérigazgató számítógépén vannak tárolva. A papír alapú tárolás kulcsra/számzárral zárt szekrényben a cég székhelyén történik, a vezérigazgató számítógépéhez történő hozzáférés jelszóval  védett. A jelszó kizárólag a vezérigazgató előtt ismert.

A KEYGUARD ZRT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A KEYGUARD ZRT olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A KEYGUARD ZRT adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

A KEYGUARD ZRT és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel  támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a  biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő,  a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható 

óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen  és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé tesz az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az adatok törlésének határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve lehetőleg a együttműködés befejezése után, de legkésőbb 10 év elteltével törli.

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

A KEYGUARD ZRT minden beérkező e-mailt is a beérkezéstől számított legkésőbb 5 éven belül törli.

 

Adatfeldolgozó partnerek

tárhely szolgáltató: Dávid Zsuzsanna (könyvelés)

Ezen adatokat a szerződés teljesítése után 5 évvel az adatkezelő törli.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatba van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel  bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül adja meg közérthető formában a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatközlőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a KEYGUART ZRT költségtérítést állapít meg.

 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a KEYGUART ZRT által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KEYGUART ZRT indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Társaságunk közvetlen (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységének az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Az adatok forrása maga az érintett, vagy olyan harmadik személy/személyek akitől/akiktől társaságunk ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa. Társaságunk részére csak és kizárólag olyan adatok kerülnek átadásra, amelyek esetében az adott érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárult az adatok továbbításához.

 

Meddig őrizzük meg adatait?

Az adatokat – az egyes alpontokban foglalt kivételekkel – főszabály szerint az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 5 évig kezeljük.

 

Kinek tesszük hozzáférhetővé az Ön személyes adatait?

A kezelt személyes adatokat a KEYGUART ZRT bizalmasan kezeli, azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja ki.

 

Hogyan őrizzük az Ön személyes adatait?

A KEYGUART ZRT műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelmére a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéssel, elvesztéssel vagy módosítással, jogosulatlan kiadással vagy eléréssel és a törvénytelen adatkezelés bármilyen más formájával szemben.

 

Az Ön jogai

Ön, mint természetes személy jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy a KEYGUART ZRT milyen adatokat kezel Önről és ezen adatok kezelésének mi a célja, valamint hozzáférést kérhet ezen adatokhoz. Szükség esetén kérheti azok helyesbítését. Egyes esetekben jogosult arra is, hogy tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy azok törlését. Kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt elektronikus formátumban átadjuk Önnek annak érdekében, hogy azt Ön megoszthassa más szervekkel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, ha tájékoztatást szeretne kapni az Önnel kapcsolatban  kezelt adatokról, kérjük keressen bennünket  a megadott címünkön.  

Fontos számunkra a személyes adatok megfelelő kezelése. 

Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, kérjük elsőként forduljon hozzánk, hogy azt mielőbb kivizsgálni és orvosolni tudjuk. Amennyiben nem tudjuk panaszát orvosolni, vegyen igénybe más jogorvoslatot.

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) késedelem nélkül igyekszünk, de legfeljebb a kérelem beérkezését követően 1 hónapon belül intézkedünk. Különösen bonyolult vagy terjedelme4s kérelem esetén az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint jogosulatlan (pld.: adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésserű, illetve ha nem sikerült Ön beazonosítani, megtagadjuk az intézkedést.

Jogainak sérelme esetén jogosult ezen kívül Bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

NAIH elérhetőségei:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; honlap naih.hu

Miként léphet velük kapcsolatba?

A KEYGUART ZRT adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki e-mailben vagy levélbe érhető el az alábbi címen:

E-mail: info@keyguard.hu

Levélcím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8 C/1

vagy

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész., a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatósági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A KEYGUARD ZRT a hatóságok részére – amennyiben a hatóság ab pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki , amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2020. 09.07.

 

Keyguart Zrt

Szabó Tamás 

vezérigazgató